Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Handelsonderneming J. Mulders, gevestigd aan de Kasteeldreef 9 te 's-Hertogenbosch.

 

1. Algemeen

a. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "H.O. J. Mulders", wordt daarmede aangeduid Handelsonderneming J. Mulders, gevestigd te 's-Hertogenbosch.

b. De wederpartij van H.O. J. Mulders bij de transacties, waarop deze voorwaarden betrekking' hebben, wordt hierna aangeduid als "koper".

 

2. Toepasselijkheid

a. Op alle overeenkomsten die H.O. J. Mulders sluit zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De koper heeft voor het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk kennis genomen van deze algemene voorwaarden.

b. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor H.O. J. Mulders slechts bindend, indien deze door H.O. J. Mulders schriftelijk aan koper zijn bevestigd.

 

3. Aanbiedingen en tot stand komen van de overeenkomst; wijzigingen.

a. Alle aanbiedingen van H.O. J. Mulders zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een nader aanbod tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatst gemelde omschrijving/tekening(en) dient(en) tegelijkertijd met eerst gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.

b. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de koper aanvaard, heeft H.O. J. Mulders het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

c. Indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten, transportkosten, fiscale heffingen en dergelijke, zal H.O. J. Mulders gerechtigd zijn deze prijswijzingen aan de koper door te berekenen. H.O. J. Mulders zal de koper over deze prijswijzigingen steeds informeren. Alle in de aanvulling op de door H.O. J. Mulders, uit hoofde van de overeenkomst geleverde goederen, zullen door H.O. J. Mulders afzonderlijk in rekening worden gebracht.

d. Ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan mogen worden doorberekend/ in rekening gebracht. Bij prijsverhoging op kortere termijn, is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

e. Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door de koper worden opgegeven, met welke wijzigingen H.O. J. Mulders niet kan instemmen, of indien de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van de koper.

f. Voor zover H.O. J. Mulders voor haar leveringen afhankelijk is van fabrieken of andere leveranciers, hetzij voor de gehele of gedeeltelijke levering, hetzij voor de grondstoffen ter vervaardiging daarvan en zij zich neer te leggen heeft bij de annulering van haar orders door een of meer van haar leveranciers, is zij gerechtigd tot het eveneens annuleren der haar verstrekte opdrachten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. H.O. J. Mulders is in dat geval verplicht tot terugbetaling van de reeds door koper vooruitbetaalde gelden, die op de order betrekking hebben en waarvoor nog geen zaken zijn geleverd.

g. Voor leveringen, waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afleveringsbon en/of factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist volledig weer te geven.

h. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite als in catalogi en prospectussen van H.O. J. Mulders gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

i. H.O. J. Mulders respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 

 

4. Levering

a. De opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd vangt aan op de dag dat H.O. J. Mulders de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden. Bij niet-tijdige levering dient H.O. J. Mulders door de koper derhalve schriftelijk in verzuim te worden gesteld.

b. H.O. J. Mulders is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering. Voor de uitvoering van de order mag H.O. J. Mulders op kosten van koper derden inschakelen.

c. Aflevering geschied op een, door koper aangegeven locatie. Wordt het gekochte door of namens H.O. J. Mulders ter levering aangeboden, doch niet onverwijld aanvaard, dan geldt de aflevering als voltooid. Hetzelfde geldt indien het gekochte ingevolge aanwijzing van de koper tijdelijk elders dan op de definitieve plaats van opstelling wordt geplaatst.

d. De levering van de bestelde zaken geschiedt niet franco.

e. Verzending van zaken geschiedt op een door H.O. J. Mulders te bepalen wijze, voor rekening en risico van koper. De koper staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

f. De zaken worden wat aantal, gewicht en afmeting betreft geacht verzonden te zijn conform de gegevens op de verzenddocumenten. Ondergeschikte afwijkingen in aantal, gewicht of afmeting geven geen recht op reclamatie of ontbinding.

g. H.O. J. Mulders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken gelegen.

h. Indien de koper een aanbod tot aflevering niet onverwijld aanvaardt -daaronder begrepen het geval dat het gekochte ingevolge zijn aanwijzing tijdelijk elders wordt geplaatst dan op de definitieve plaats van opstelling- dan blijven de betalingstermijnen en data onveranderd.

i. Indien, om welke reden ook, de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal H.O. J. Mulders, als haar opslagmogelijkheden dat toelaat, op verzoek en risico van de koper de zaken bewaren en beveiligen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

j. H.O. J. Mulders is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de koper, vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

5. Voortgang, uitvoering werkzaamheden

a. Wanneer de levering of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van H.O. J. Mulders niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is H.O. J. Mulders gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de koper in rekening te brengen.

b. Indien tijdens de uitvoering van de door H.O. J. Mulders aangenomen werken blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan H.O. J. Mulders niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft H.O. J. Mulders het recht te vorderen dat de aan H.O. J. Mulders verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. H.O. J. Mulders heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door H.O. J. Mulders verrichte werkzaamheden.

c. Alle onkosten welke door H.O. J. Mulders worden gemaakt ten verzoeke van de koper komen geheel voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6. Aansprakelijkheid en overmacht

a. H.O. J. Mulders is niet aansprakelijk voor door de koper of derden geleden directe of indirecte verliezen of schaden in verband met- of voortvloeiend uit- niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door H.O. J. Mulders, wat enige voor H.O. J. Mulders uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting, wanneer zulks het gevolg is van enige oorzaak buiten de macht van H.O. J. Mulders, zoals bedrijfsstagnatie, brand, overstroming, staking, ongevallen, onlusten, oproer, oorlog, blokkade, grondstoffen of hulpmaterialen, transportmoeilijkheden, door het burger of militair gezag uitgevaardigde/opgelegde voorschriften, beperkingen of verboden, dan wel met enig andere vorm van overmacht, terwijl niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door H.O. J. Mulders onder dergelijke omstandigheden de koper geen recht geeft de order of een gedeelte daarvan te annuleren. In geval van overmacht als bovenbedoeld, wordt de nakoming van de verplichtingen van H.O. J. Mulders van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Van het intreden van deze overmachttoestand zal H.O. J. Mulders de koper schriftelijk mededeling doen. Indien deze overmachttoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, te rekenen vanaf het tijdstip van voormelde schriftelijke mededeling door H.O. J. Mulders, zullen zowel de koper al H.O. J. Mulders gerechtigd zijn om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In geval van ontbinding is de koper verplicht het in het kader van de opdracht beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te voldoen. Noch in het geval van overmacht, noch in geval van ontbinding zal de koper aanspraak op schadevergoeding hebben. Indien H.O. J. Mulders door overmacht meerdere kosten moet maken voor de uitvoering van de opdracht, heeft zij het recht deze meerdere kosten aan de koper in rekening te brengen. Ten aanzien van H.O. J. Mulders wordt onder overmacht in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan opzet of grove schuld zijdens H.O. J. Mulders te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting van H.O. J. Mulders geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

b. De aansprakelijkheid van H.O. J. Mulders is beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende gekochte, vermeerderd met eigen risico van schadeverzekering.

c. H.O. J. Mulders is jegens koper niet aansprakelijk voor de door koper ingeschakelde derden of diensten en/of kosten samenhangend met verkochte.

d. H.O. J. Mulders kwijt zich van zijn taak zoals van een bureau in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten.

e. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

7. Betalingsvoorwaarden, kosten en bewijs.

a. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.

b. Indien de koper na door H.O. J. Mulders te zijn gemaand, gedurende een door H.O. J. Mulders te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichting te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van faillissementsaanvragen, voor rekening van de koper. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt.

c. Ingeval de koper nalaat tijdig te betalen of tijdig verplichting(en) ingevolge deze overeenkomst na te komen, is H.O. J. Mulders gerechtigd, hetzij verdere leveranties op te schorten, hetzij de order of een gedeelte daarvan te annuleren, onverminderd het recht van H.O. J. Mulders volledige betaling van ten tijde van de annulering reeds geleverde zaken te verlangen en onverminderd haar recht op vergoeding van ten gevolge van die annulering geleden schade.

d. H.O. J. Mulders heeft te allen tijde het recht om van koper nadere zekerheden voor de betaling van haar vorderingen op koper te verlangen. Indien binnen 10 dagen na een daartoe strekkend verzoek de koper niet tot het verstrekken van nadere zekerheid overgaat, is H.O. J. Mulders bevoegd de verdere uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien een redelijk vermoeden bestaat, dat de koper niet in staat zal zijn diens betalingsverplichting jegens H.O. J. Mulders na te komen.

e. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in de administratie van H.O. J. Mulders voorkomende gegevens beslissend.

 

8. Eigendomsvoorbehoud.

a. De eigendom van het verkochte blijft aan H.O. J. Mulders tot de dag, en gaat eerst over op de koper op de dag waarop de koper alle verschuldigde koopprijzen, renten, kosten en schadevergoedingen terzake van de koopovereenkomst en het verkochte zal hebben voldaan.

b. Geheel voor rekening van de koper zijn alle risico's van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, van de onder zijn berusting zijnde, doch aan H.O. J. Mulders in eigendom toebehorende zaken; koper is gebonden deze zaken, voor eigen rekening, doch ten behoeve van H.O. J. Mulders tegen brand en andere gevaren te verzekeren.

 

9. Garantie en reclames.

a. H.O. J. Mulders garandeert de goedheid van de door haar geleverde zaken. Indien een reclame terecht is ingediend, heeft H.O. J. Mulders -te haren keuze- het recht hetzij de desbetreffende zaken opnieuw te leveren, hetzij de ontvangen koopprijs terug te betalen, waarbij de desbetreffende zaken in oorspronkelijke en onbeschadigde staat ter beschikking van H.O. J. Mulders moeten worden gehouden. Verdere garantie wordt door H.O. J. Mulders niet verstrekt.

b. De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan H.O. J. Mulders) deze gebreken binnen 24 uur schriftelijk te melden aan H.O. J. Mulders. Zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan H.O. J. Mulders schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

c. Reclames worden door H.O. J. Mulders niet in behandeling genomen indien: A) zolang de afnemer jegens H.O. J. Mulders in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van H.O. J. Mulders en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; Reclames geven koper geen enkel recht tot uitstel van betaling. H.O. J. Mulders dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

d. Indien klachten van de afnemer door H.O. J. Mulders gegrond worden bevonden, zal H.O. J. Mulders naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van H.O. J. Mulders en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van H.O. J. Mulders) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van H.O. J. Mulders gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van H.O. J. Mulders voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

e. Ter beantwoording van de vraag of een leverantie buiten de in deze voorwaarden vastgelegde toelaatbare grenzen afwijkt van de gestelde eisen, moet de leverantie in haar geheel worden beoordeeld. Gebreken geconstateerd bij een gedeelte van het geleverde geven geen recht tot afkeuring van de gehele partij, of tot weigering tot afname van het niet geleverde gedeelte van de partij.

f. Als de door H.O. J. Mulders geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

g. Vervangen zaken worden wederom eigendom van H.O. J. Mulders.

 

10.Toepasselijk recht.

a. Op alle overeenkomsten van H.O. J. Mulders en daarmee samenhangende (rechts-) handelingen als aanbiedingen, leveringen en dergelijke, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

b. Voor transacties met een in het buitenland gevestigde koper wordt de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Wetten en van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van verschil in interpretatie van deze voorwaarden in verschillende talen waarin zij zijn gesteld, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

 

11. Geschillen

Alle geschillen tussen H.O. J. Mulders en de koper zullen bij uitsluiting van ieder andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de hoofdvestiging van H.O. J. Mulders, onverminderd het recht van H.O. J. Mulders om zich tot de bevoegde rechter van de plaats, waar de koper gevestigd is, te wenden.